Chakkrawat.com::2008
Logobuddha
www.chakkrawat.com::2008
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 
หอระฆัง


หอระฆังตั้งอยู่ทางใต้ของเขตพุทธาวาสถัดจากวิหารพระนากมาทางซุ้มประตูรั้วสร้าง พ.ศ.2478 สมัยเจ้าอาวาสองค์ที่ 9 โดยสถาปนิกของกรมศิลปากร คือ "พระพรหมพิจิตร์ (อู๋ ลาภานนท์) และทาสีใหม่ เมื่อ พ.ศ.2539

ลักษณะทางศิลปกรรม
หอระฆังเป็นหอเฟโรคอนกรีต 2 ชั้น ศิลปไทยประยุกต์ หลังคาเป็นซุ้มหน้านางยอดเป็นชั้นบัวคว่ำ 8 เหลีียม 3 ชั้น ถึงชั้นเชิงบาตร ชั้นกลีบบัว 2 ชั้น ปลียอดเป็นเม็ดน้ำค้างทรงป้อมรับกัน

เสาหอชั้น 2 ย่อมุมไม้สิบสอง ทวยรูปลายไทยประยุกต์ พนักระเบียงชั้น 2 ก่อคอนกรีตเป็นขอบมีฐานมีหูช้างรองรับ มีแผ่นจารึกการสร้างว่า "พุทธศักราช 2478 พระโสภณอักษรกิจ -นายปักเส่ง จึงแย้มปิ่น สร้างอุทิศแด่ นางจันทร์ ฉิบไพบูลย์ ผู้เป็นน้าและป้า" เสาชั้นล่าง เป็นเสาสี่เหลี่ยมเรียบ ทรงสอบขึ้น ฐานเสาก่อเป็นป้อมจำลองมีกำแพงและลูกป้อมเล็กๆ

ระฆังสำริดห้อยจากเพดานหลังคา หูระฆังประดิษฐานเป็นรูปพญานาค

www.chakkrawat.com::2008
© 2008 www.chakkrawat.com