Chakkrawat.com::2008
Logobuddha
www.chakkrawat.com::2008
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 
เขาพระพุทธฉายภูเขาพระฉายเป็นเขาจำลองขนาดย่อม ลักษณะเดียวกับเขามอ ใช้ตุ่มไหเป็นแกน โบกปูนทับ ปลูกไม้พุ่มดอกแซมให้ร่มรื่น ด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านหน้า ก่อเป็นลานยกพื้น มีบันได 3 ขั้นทางซ้ายและขวา เป็นที่สักการะพระฉาย ที่ผนักทางซ้ายซึีงเป็นเงาพระพุทธรูปยืนสีำดำและพระสังกัจจายน์ที่ซุ้มทางด้านขวา ตอนบนมุมซ้ายประดิษฐานวิหารเล็ก ๆ ภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ส่วนด้านขวาตอนบนของภูเขา ส่วนที่อ้อมไปทางทิศใต้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มคูหาเล็กๆ ที่ผนังมุมขวา นี้มีช่องเข้าถ้ำชั้นล่าง และบันไดขึ้นถ้ำชั้นบน ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองwww.chakkrawat.com::2008
© 2008 www.chakkrawat.com