Chakkrawat.com::2008
Logobuddha
www.chakkrawat.com::2008
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 
ศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงหเสนี)ศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นอาคารทรงไทยจตุรมุข หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประดิษฐานใกล้สระจระเข้และพระพุทธปรางค์ ทุกวันนี้มีประชาชนทั่วไปนิยมมาสักการะขอพรตลอดเวลา ทางวัดเปิดให้สักการะตลอดวัน เชิญชวนท่านผู้มีศรัทธามาเยี่ยมชมได้รูปหล่อนี้ หล่อขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2441-2447 โดยปั้นจากภาพเขียนที่ถ่ายแบบมาจากรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่ สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด้วง)พระเจ้ากรุงกัมพูชาให้สร้างไว้สักการะตั้งแต่ พ.ศ.2392

:: ประวัติของเจ้าพระยาบดินทรเดชา

www.chakkrawat.com::2008
© 2008 www.chakkrawat.com