Chakkrawat.com::2008
Logobuddha
www.chakkrawat.com::2008
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 
พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมมมหาเถระ) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๒

  

พระพุทธิวงศมุนี นามเดิมว่า บุญมา นามสกุล สุดสุข เกิดเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๖๔ บ้านไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี บิดานามว่า นางหอม

บรรพชาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๘๑ วัดโพธิ์ตาก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี มีพระอธิการคำ สุวโจ เป็น พระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๕ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส มี พระคุณาจารวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระวินัยกิจโกศล (เส็ง ป.ธ.๗) พระกรรมวาจาจารย์ มี พระสุธีวรคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๔๘๔ สอบนักธรรมชั้นเอกได้ ที่สำนักเรียนวัดอนงคาราม ธนบุรี
พ.ศ.๒๔๙๔ สอบประโยค ๖ ได้ ในสำนักวัดจักรวรรดิราชาวาส

งานด้านการปกครอง
พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค ๑๒

สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๐๑ เป็น พระปัญญาคมมุนี
พ.ศ.๒๕๐๗ เป็น พระราชธรรมเมธี
พ.ศ.๒๕๓๐ เป็น พระเทพรัตนโมลี
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็น พระธรรมรัตนวิสุทธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระพุทธิวงศมุนี (ชั้นรองสมเด็จ)

ด้านพิเศษ
ท่านสนใจวิชาโหราศาสตร์ เป็นพระธรรมกถึก สั่งสอนประชาชนในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำ เป็นนักพัฒนา ท่านได้สร้างคน สร้างสถานที่ เป็นจำนวนไม่น้อย พัฒนาทุกด้านในพระพุทธศาสนา มุ่งหวังเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างวัด และสำนักปฏิบัติธรรม ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ (วัดธรรมประทีป เบลเยี่ยม)

มรณะภาพ
โดยปกติ พระพุทธิวงศมุนี เป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแลป้องกันและกรักษาสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากป่วยมีอาการมากผิดปกติก็มักจะไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาโรคให้ทันท่วงที ท่านได้เคยเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรวม 7 ครั้ง อุบัติเหตุ 2 ครั้ง แต่ละครั้งท่านจะหายป่วยกลับเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ท่านเป็นคนอดทนและให้ความร่วมมือกับนายแพทย์ในการรักษาเป็นอย่างดี เมื่อวันที 5 กันยายน พ.ศ. 2548 เกิดอุบัติเหตุหกล้มข้างเตียงนอน จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ และกลับมาพักรักษาตัวที่วัดจักรวรรดิราชาวาส แต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์หญิงคุณหญิงสลาด ทัพวงศื (ร้านเจ้ากรมเป๋อ) ได้เข้าเยี่ยมและถวายคำแนะนำให้ไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธคณะแพทย์วินิจฉัยว่ามีน้ำขังในสมอง จึงได้ทำากรรักษาจนอาการดีขึ้นตามลำดับ ท่ามกลางความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของบรรดาศิษยานุศิษย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ได้มีอาการบวมตามมือและเท้า จึงได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธอีกครั้งหนึ่ง คณะแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตัวที่แพร่กระจายมาจากมะเร็งตับอ่อน จึงเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวชั่วระยะหนึ่งแล้วกลับมาพักรักษาตัวที่วัดจักรรวรรดิราชาวาส

ต่อมา คุณสุรเดช วิจารณกุล ซึ่งเป็นทนายความของวัดจักรวรรดิราชาวาสและเป็นน้องชายของคุณชลูด ส่งสัมพันธ์เจ้าของ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ได้ถวายคำแนะนำให้เข้ารัรบการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเพื่อจะได้ถวายการดูแลรักษา อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าแพทย์ผู้เชียวชาญทางโรคมะเร็งจะสรรหายาจากต่างประเทศ และวิธีการรักษาที่ทันสมัยสักปานใดก็ตาม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.25 น. ท่านได้ถึงมรณภาพไปโดยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ท่ามกลางความเศร้าโศกอาลัยของบรรดาศิษยานุศิษย์ และอุบาสก-อุบาสิกาผู้มีความเคารพนับถือสิริอายุได้ 84 ปี 3 เดือน 22 วัน 64 พรรษา

www.chakkrawat.com::2008
องค์ที่ 6 7 8 9 10 11 12
www.chakkrawat.com::2008
© 2008 www.chakkrawat.com