Chakkrawat.com::2008
Logobuddha
www.chakkrawat.com::2008
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 
พระคุณาจารวัตร (ไช้ สุวณฺโณ) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๐


พระคุณาจารวัตร (สุวณฺโณ ไช้ เรืองตระกูล) เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๑๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่บ้านสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดานายแฉ่ง มาราดชื่อพัน มีพี่น้อง ๘ คน

เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ อายุได้ ๒๑ ปี ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดใหม่สี่หมื่น และได้ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่ วัดจักรวรรดิฯ ได้เล่าเรียนที่สำนักของอาจารย์คง และเรียนวิปัสสนาธุระกับอาจารย์ทองและอาจารย์แย้ม

พ.ศ.๒๔๔๘ อายุ ๓๔ พรรษา ๑๓ เป็นพระครูวินัยธรฐานานุกรมของ ท่านเจ้ามา และเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ได้เป็นพระครูปลัดมงคลวัตร เมื่อมีอายุได้ ๓๗ พรรษา ๑๖ และต่อมาท่านได้เป็นพระครูมงคลวิจิตร เมื่อท่าน มีอายุ ๓๙ พรรษา ๑๘ พ.ศ.๒๔๕๓

เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ ในรัชสมัยที่ ๗ ได้รับพระกรุณาโปรดสมณศักดิ์ที่ พระคุณาจารวัตรและเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส มีอายุ ๖๗ พรรษา ๔๖

เมื่อท่านอายุ ๗๐ ถึง ๘๐ ท่านได้อาพาธเป็นอัมพาต ไม่สามารถลุกเดินได้ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๙๗ เวลา ๒๔.๒๐ น. ได้มรณภาพ สิริรวมอายุได้ ๘๒ ปี กับ ๑๐ วัน

www.chakkrawat.com::2008
องค์ที่ 6 7 8 9 10 11 12


www.chakkrawat.com::2008
© 2008 www.chakkrawat.com