Chakkrawat.com::2008
Logobuddha
www.chakkrawat.com::2008
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 
พระมงคลทิพยมุนี (มุ้ย ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๘


พระมงคลทิพยมุนี ฉายาว่า ปณฺฑิโต นามเดิม มุ้ย นามสกุล พรหมจินดา เป็นบุตรของพระธรรมรักษา (พุก พรหมจินดา) เจ้ากรมสังฆการี และนางธรรมรักษา (ใหญ่) บ้านตะนาว อำเภอพระนคร ในรัชกาลที่ ๔ วันอังคาร แรม ๘ ค่ำ เวลายามเศษ เดือน ๘/๘ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๐๔

พ.ศ.๒๔๑๔ อายุ ๑๑ ปี บรรพชาที่สำนักพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ เมื่อพระธรรมไตรโลกาจารย์ ย้ายไปครองวัดพระเชตุพนฯ ได้ตามไปอยู่ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ ได้อุปสมบทที่วัดพระเชตุพนฯ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) พระอุปัชฌาย์ วัดราชบุรณะฯ และมี พระโพธิวงศาจารย์/กับพระราชมุนี (แสง) วัดสุทัศน์ฯ เป็นพระคู่กรรมวาจารย์

และเมื่อถึง พ.ศ.๒๔๕๖ ในรัชกาลที่ ๖ ได้รับโปรดให้อาราธนาไปครองวัดจักรวรรดิราชาวาส โดยมี กระบวนแห่จากวัดพระเชตุพนฯ โดยรถยนต์หลวง มาวัดจักรวรรดิราชาวาส ในสมัยที่ท่านเจ้ามาเป็น เป็นเจ้าอาวาส เมื่อท่านท่านเจ้ามามรณภาพลง ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิฯ

ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ ได้มรณภาพลง สิริรวมอายุได้ ๗๐ ปี ๔ เดือน ๑๕ วัน พรรษา ๕๑ ครองวัดจักรวรรดิราชาวาสมาได้ ๑๘ ปี ฯ

www.chakkrawat.com::2008
องค์ที่ 6 7 8 9 10 11 12


www.chakkrawat.com::2008
© 2008 www.chakkrawat.com